Aan de slag

Wat voor functie heb je?

 • Alle
 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Gemeentesecretarissen
 • Raadsleden
 • Griffiers

Raad in Beraad

Het raadswerk verandert constant. Het gaat altijd over belangrijke vraagstukken voor de inwoners, maar het lijkt alsof de raad steeds minder kan sturen, alsof er steeds meer door anderen wordt bepaald. Hoe ga je hier als raadslid mee om?

In enkele tientallen gemeenten zijn raadsleden in de workshops Raad in Beraad met elkaar in gesprek gegaan over die vraag. In de dagelijkse praktijk gebeurt dat echter niet vanzelf. Het blijkt waardevol om als raad gezamenlijk daarover na te denken en de verwachtingen en beelden te delen. De workshops Raad in Beraad zijn in 2017 gestart, in het kader van het Actieplan Versterking positie raadsleden.

Door positie te kiezen in deze bewegingen, kan de raad in belangrijke mate bepalen hoe het samenspel tussen de lokale samenleving en de lokale overheid verloopt. Het gaat dus over veel meer dan alleen de eigen rol. Het gaat steeds om de positie die je als raad en als raadslid kiest in een aantal belangrijke spanningsvelden.

Wagenaar/Hoes was opdrachtnemer en heeft de sessies Raad in Beraad in het land georganiseerd en gefaciliteerd. Een begeleidingscommissie van BZK, Raadslid.nu (nu Nederlandse Vereniging van Raadsleden) en Vvg keek mee en reflecteerde op de (tussentijdse) opbrengst, lessen en publicatie.

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Raadsleden
Take aways

Handige tips voor raadsleden over rollen en verantwoordelijkheden vanuit de lokale praktijk.


Pionieren in participatieland

De participatiesamenleving ontwikkelt zich in veel gemeenten in rap tempo. Dat brengt nieuwe uitdagingen, dilemma’s en ervaringen met zich mee. Hoe verbinden we de wereld binnen het gemeentehuis met de ontwikkelingen daarbuiten? Oftewel hoe kunnen gemeenten de representatieve democratie verbinden met de participatieve democratie? Die vragen staan centraal in Pionieren in participatieland, het boek dat het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en Berenschot uitgegeven hebben.

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Gemeentesecretarissen
 • Raadsleden
 • Griffiers
Take aways

Hoofdadvies: Ga aan de slag met participatief werken. Je krijgt er hoe dan ook mee te maken. Doe ervaring op en leer / ervaar wat past bij jullie gemeente. Juist nu is er ruimte om te experimenteren.


‘Anders formeren’ -een handige checklist

De checklist 'Anders formeren' helpt je als raadslid om voor de kiezers een begrijpelijk en democratisch proces in te richten dat leidt tot een vertrouwensbasis tussen partijen in de raad, waar vanuit zij samen met inwoners de gemeente kunnen gaan besturen.

 

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Gemeentesecretarissen
 • Raadsleden
 • Griffiers
Take aways

Een begrijpelijk en democratisch proces zorgt voor:

 • meer verbinging met elkaar;
 • meer legitimiteit;
 • sneller reageren op maatschappelijke ontwikkelingen;
 • benutten van kennis en kunde in de lokale samenleving.

Maaltijdgesprekken bestuurlijk- ambtelijk samenspel

In diverse maaltijdgesprekken bogen burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen zich over de vraag hoe de interne bestuurskracht is te versterken in het samenspel tussen wethouders en het ambtelijke apparaat. Een lokale of regionale casus is hierbij altijd het vetrekpunt.

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Gemeentesecretarissen
Take aways

- De tango tussen bestuurder en ambtenaar

- Wederzijdse versterking en wederzijdse afhankelijkheid

- Het voelt net als een tandem!


Versterken lokale driehoeken

Vanuit het programma LDiB hebben we handvatten, inzichten en methoden ontwikkeld om de relaties binnen de lokale driehoeken burgemeester – griffier – gemeentesecretaris te verkennen en te versterken. In de jaren 2017-2018 zijn vijf lokale driehoeken aan de slag gegaan in testlab's om te ontdekken hoe een beter samenspel in de lokale driehoek het proces van democratische vernieuwing stimuleert.

In 2016-2017 zijn vier regionale bijeenkomsten georganiseerd met als centraal punt de kracht van de lokale driehoeken. Het ging vooral om de driehoeken elkaar te laten inspireren, nieuwe ideeën op te kunnen doen en handvatten te krijgen om hier als driehoeken in de eigen gemeenten mee verder te gaan.

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Gemeentesecretarissen
 • Griffiers
Take aways

Lees de handreiking Versterking lokale driehoeken met 5 concrete stappen en laat u inspireren:

1. startgesprek

2. foto

3. analyse

4. bewegen

5. verankeren


Burgemeesters aan het woord

In deze artikelen uit het Burgemeestersblad van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) zijn ervaringen van burgemeesters beschreven rondom het thema lokale democratie en democratische vernieuwing.

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Gemeentesecretarissen
 • Griffiers
Take aways

Laat u inspireren door uw collega's: burgemeesters laten in deze artikelen hun licht schijnen op de lokale democratie.


Trots op de Raad

Het aanzien van de gemeenteraad is afgenomen doordat de raad niet vanzelfsprekend gezaghebbend is, er een nadruk ligt op schandalen, door het grote aantal politieke crises en omdat de raad door complexe regelgeving en regionalisering van gemeentelijke taken problemen niet meer kan oplossen, aldus de conclusie in het rapport ‘Aanzien of Afzien’.

Over het aanzien van de gemeenteraad organiseerden in 2017 het Genootschap van Burgemeesters, de Vereniging van Griffiers en Raadslid.Nu enkele bijeenkomsten als onderdeel van het programma Lokale Democratie in Beweging. Staat het aanzien van de raad en daarmee van de lokale democratie inderdaad onder druk? Is de raad nog het hoogste bestuursorgaan? Wat is de rol van burgemeester, wethouders en raadsleden om het aanzien te vergroten? En wat is er nodig om het aanzien van de gemeenteraad te vergroten? Allemaal vragen die centraal stonden tijdens de bijeenkomsten.

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Raadsleden
 • Griffiers
Take aways

Lees de praktische tips uit de praktijk van gemeenteraden, voor u verzameld in de publicatie Trots op de Raad


Luisteren naar de werkvloer - Samenspel

Lokale Democratie In Beweging ging 'on tour' en op bezoek bij de lokaal-politieke arena om te luisteren. Te Luisteren naar hoe burgemeesters, wethouders, raadsleden, griffiers en secretarissen op de gemeentelijke werkvloer actief zijn om samen de problemen op te lossen. Hoe ze dat doen en wat er beter moet. Als handvat namen we de invoering van de omgevingswet. We luisterden naar hoe ze daarover dachten en oordeelden, hoe ze dat uitvoerden en hoe ze alle partijen betrokken.

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Gemeentesecretarissen
 • Raadsleden
 • Griffiers
Take aways

- Leg verantwoordelijkheden waar ze horen.

- Bij burgerinitiatieven meer faciliterende rol burgemeester, wethouder, griffier en gemeentesecretaris

- Griffier belangrijk bij procesafspraken tussen raad en college van B&W.


Democratie nabij: Dna - lab

Er wordt veel gedacht en gepraat over nieuwe/ andere en of betere manieren om te komen tot democratische gelegitimeerde besturen die burgerparticipatie stimuleren. Maar wat gebeurt er wanneer deze werkwijzen worden toegepast? Wat zijn de gevolgen en hoever reiken die gevolgen en zijn die dan wel of niet wenselijk?

Lees meer
 • Burgemeesters
 • Wethouders
 • Gemeentesecretarissen
 • Raadsleden
 • Griffiers
Take aways

-Leren van lokaal leren vanuit de praktijk in Democratie nabij (Dna)laboratoria

-Wat lukt wel en wat lukt niet en vooral waarom, in verhaalstijl?

-lees de publicaties op Platform O